خانه » اعلام‌شناسی » روحانیت و حکومت، از دیدگاه آخوند خراسانی
روحانیت و حکومت، از دیدگاه آخوند خراسانی - سایت درر | سایت درر ۰۱. ایجاد حکومت‌هایی مبتنی بر سایر ادیان ۰۲. تسامح در مفاسد حکومت و ندیدن آنها ۰۳. ازدست‌دادن مسند اصلاح و تکیه بر مسند افساد ۰۴. ریاست، سیاست می‌خواهد که ما نداریم ۰۵. عملاً دین، تابع حکومت می‌شود ۰۶. تزلزل اعتقادی مردم نسبت به عدالت حکومت مهدوی ۰۷. شدت‌یافتن اختلافات برای کسب مناصب حکومتی ۰۸. حاکم باید آگاه به قوانین، متدین کامل و کارآموخته مدیریت باشد ۰۹. حفظ اسلام، نیازی به حکومت اسلامی ندارد ۱۰. سوء استفاده اطرافیان از موقعیت صاحب‌منصبان ۱۱. مردم تا وقتی حامی ما خواهند بود که احساس جنگ قدرت نکنند ۱۲. اداره حکومت، بدون دروغ و فریب‌کاری و وعده دروغ و... ممکن نیست ۱۳. اقتدار، حجابی بزرگ برای مشاهده حقایق است ۱۴. حکومت مطلقه رو به زوال است ۱۵. با ورود دین به عرصه سیاست، همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی و... به گردن دین می‌افتد ۱۶. تأسیس مدینه فاضله فقط در عصر بسط ید معصوم ممکن است ۱۷. ادعای توان برپایی حکومت عدل، تکذیب روایات است ۱۸. وجه امتیاز شیعه در اجتهاد مطلق است و حکومت، موجب تقیید و تضییق دایره اجتهاد است ۱۹. حاکمیت مراجع، مستلزم عدم دسترسی مردم به آنهاست ۲۰. سرکوبی دیگر سیاست‌مداران مخالف با حکومت‌های استبدادی و سرگرفتن جنگ‌های داخلی ۲۱. قدرت نفوذ فقهای سلف،‌ از علم و تقوی بوده است؛ نه حکومت"/>
امـروز : جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳